BABY WANDA SIZE GUIDE

BABY WANDA
LENGTH 7.5
CROWN 8.5
BRIM 11